Yevdokiya Popova

Revision as of 13:02, 10 February 2019 by Brett (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Paternal aunt of the composer (b. 1780), born Yevdokiya Petrovna Chaykovskaya (Евдокия Петровна Чайковская); known after her marriage as Yevdokiya Petrovna Popova (Евдокия Петровна Попова)

Yevdokiya was the second child of the composer's grandparents Pyotr Fyodorovich Tchaikovsky (1745–1818) and his wife Anastasiya (b. Posokhova, 1751–?). She married Vasily Pavlovich Popov (b. 1774), and they had three children:

  • Mariya (b. 1803)
  • Anastasiya — known affectionately as 'Sestritsa', or 'little sister', (1807–1894)
  • Aleksey (b. 1810).