Bibliography (1980/177)

Tchaikovsky Research
TitleMedizinische Porträts berühmter Komponisten [book review]
InSchweizerische Musikzeitung [Zürich]
PartVol. 120, No. 2
Edition1980
Extentp. 113-114
FormatArticle
LanguageGerman
Related ItemsReview of Medizinische Porträts berühmter Komponisten (1979)