Bibliography (2003/44)

ContributorsMann, Klaus, 1906-1949 (author)
Shen Huizhu (translator)
Wang Taizhi (translator)
TitleBēichuàng jiāoxiǎng qǔ. Chái kě fu sī jī zhuànjì xiǎoshuō (悲怆交响曲. 柴可夫斯基传记小说)
PublishedBeijing : Shāngwù yìn shūguǎn (商务印书馆), 2003
Extent336 p.
Standard No.ISBN 710003700X
FormatBook
LanguageChinese
Related ItemsTranslated from Symphonie Pathétique. Ein Tschaikowsky-Roman (1935)