Bibliography (2004/32)

ContributorsZhoue, Mingyue (author)
TitleYīnyuè jiā: Shūbótè mòzhátè hǎidùn cháikěfusījī xiāobāng bèiduōfēn àofēn bāhā (音樂家. 舒伯特・莫扎特・海頓・柴可夫斯基・蕭邦・貝多芬・奧芬巴哈)
PublishedTaipei : Tsu kazoku kuni sai shubbansha (牛津家族國際出版社), 2004
Extent29 p. ; illus.
Standard No.ISBN 9867704304
FormatBook
LanguageChinese
Notes"Musicians: Schubert, Mozart, Haydn, Tchaikovsky, Chopin, Beethoven, Offenbach". An introduction for schoolchildren