Bibliography (2004/22)

ContributorsShao, Yiqiang (author)
TitleLàngmàn pài de jùxīng. Bó lā mǔ sī, shèng sāng, cháikěfusījī, mǎlēi, lǐxiàdéshītèláosī (浪漫派的巨星. 勃拉姆斯、圣桑、柴可夫斯基、马勒、理夏德・施特劳斯)
PublishedShijiazhuang : Héběi jiàoyù chūbǎn shè (河北教育出版社), 2004
Extent343 p. ; illus.
Standard No.ISBN 7543452782
SeriesGǔdiǎn yīn (古典 音樂 ( 40) (5)
FormatBook
LanguageChinese
Notes"Famous romantic composers: Brahms, Saint-Saëns, Tchaikovsky, Mahler, Richard Strauss"